Disclaimer:

De informatie op deze website is door Fyr Coaching met uiterste zorg en aandacht samengesteld. Tevens wordt er de juiste zorg besteed aan het zo compleet, actueel, correct en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op deze site. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

 

De informatie op deze website is louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Fyr Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheden/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

De website van Fyr Coaching bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet het (juridische) eigendom zijn van Fyr Coaching of door haar worden beheerd. Deze externe sites zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Fyr Coaching. Fyr Coaching geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van externe websites.

 

Fyr Coaching garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Fyr Coaching en/of haar licentiegevers.

 

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vormen op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fyr Coaching niet toegestaan.

 

Veranderingen in de Disclaimer en de site

Fyr Coaching behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site (www.fyrcoaching.nl + www.fyrcoaching.com) aan te brengen of de toegang tot haar site te beëindigen op de wijze en op het moment dat zij dat wenselijk en noodzakelijk achten.